Cymdeithas Bob Owen


FFURFLEN DALU TÂL AELODAETH  DRWY'R BANC

ENW: ......................................................................................................... ..................

( LLYTHRENNAU BRAS, OS GWELWCH YN DDA)

Cyfeiriad: .................................................................................................. .................

.............................................

.................................................COD POST:..............

RHIF FFÔN:.....................E-BOST:............................

 

DYCHWELER Y DAFLEN AT Y FON.HELGA MARTIN,

'HAFAN' YSBYTY IFAN, BETWS-Y-COED, CONWY LL24 0NT.                 Ffôn: 01690 770617

 

 

 

 

 

CYMDEITHAS BOB OWEN ARCHEB BANC/BANKERS' ORDER

AT Y RHEOLWR I TO THE MANAGER

(Enw a chyferiad y Banc): I Name and address of Bank):

 

..................................................

 

....................................Cod Post/Post Code ..................

 

Rhif y cyfrif / Account no.: ...........................

Enw'r cyfrif I Name of account:......................

Taler ar unwaith, ac yna ar y dydd cyntaf o Ionawr bob blwyddyn (oni roir rhybudd ysgrifenedig gwahanol gennyf fi) i gyfrif CYMDEITHAS BOB OWEN, HSBC, 56 Stryd y Frenhines, Caerdydd CF1 4PX, rhif y cyfrif I Account number 31066811, Côd Didoli: 40-16-15

Please pay at once, and then on the first of January each year (unless otherwise instructed in writing by me) to the account of CYMDEITHAS BOB OWEN, HSBC, 56 Queen Street, Cardiff CF1 4PX. Account number 31066811. Sort Code 40-16-15

y swm 0 ................................................................................................. ........punt (mewn geiriau)

the sum of ................................................................................................ .............pounds (in writing)

Llofnod/Signature ...................................................................................................................... .

Dyddiad/Date ..................

Enw/Name ................................................................................................... .

Cyfeiriad/Address................................

...........................................

 ...............................Cod Post/Post Code.................