Cymdeithas Bob Owen


Rhif Elusen Gofrestredig: 507948

DATGANIAD CYMORTH TRWY RODD

Trwy lenwi 'r ffurflen hon gellwch gynyddu gwerth eich tanysgrifiad / rhodd gymaint  â 28% heb gost ychwanegol i chi

Teitl _______Enw(au) cyntaf ______________________________________  

Cyfenw  ________________________________________________________

Cyfeiriad ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________     Côd Post _____________

Dymunaf i Gymdeithas Bob Owen elwa trwy adennill treth * ar yr holl daliadau a wneuthum ers 6 Ebrill 2004 a'r holl daliadau a wnaf 0 hyn ymlaen i'r corff hwnnw.

* Deallaf fod rhaid imi fod yn drethdalwr sy'n talu swm, yn dreth incwm neu dreth enillion cyfalaf y DG, sy'n cyfateb, 0 leiaf, i'r dreth y mae Cymdeithas Bob Owen yn ei hadennill ar fy nhaliad.

Arwyddwyd _____________________________________ Dyddiad _____________

Nodiadau:

1. Gellwch ddiddymu'r datganiad hwn ar unrhyw adeg trwy lythyr at Drysorydd Cymdeithas Bob Owen.

2. Os ydych yn talu treth ar y raddfa uwch gellwch hawlio gostyngiad treth pellach ar eich ffurflen dreth hunanasesiad.

3. Os ydych am fwy o wybodaeth ynghylch manylion Cymorth trwy Rodd, holwch yn eich swyddfa dreth leol.

Dychweler y ffurflen hon, os gwelwch yn dda, at Trysorydd Cymdeithas Bob Owen:

Y FON.HELGA MARTIN, 'HAFAN' YSBYTY IFAN, BETWS-Y-COED, CONWY LL24 0NT Ffôn: 01690 770617