Cymdeithas Bob Owen (Rhif Elusen Gofrestredig 507948) FFURFLEN DANYSGRIFIO (3 rhifyn o'r Casglwr) £10.00 Dychwelwch y cyfan at y Trysorydd, y Fns Helga Martin, Hafan, Ysbyty Ifan, Betws y Coed, Conwy, LL24 0NT Hoffwn ymaelodi â’r Gymdeithas/ adnewyddu fy nhanysgrifiad a derbyn Y Casglwr. ENW: ………………………………………………………………………………………………………… (LLYTHRENNAU BRAS. OS GWELWCH YN DDA) CYFEIRIAD: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… COD POST: ……………………………………….. RHIF FFÔN: ……………………………… E-BOST: ……………………………………………………………. Hoffwn dalu trwy Archeb Sefydlog/ Siec (yn daladwy i “Cymdeithas Bob Owen”) DATGANIAD RHODD GYMORTH Trwy lofnodi’r datganiad hwn, gallwch gynyddu gwerth eich tanysgrifiad gymaint â 25% heb gost ychwanegol i chi. Dymunaf i Gymdeithas Bob Owen elwa trwy adennill treth* ar yr holl daliadau a wneuthum ers 6 Ebrill 2004 a’r holl daliadau a wnaf o hyn ymlaen i’r corff hwnnw. * Deallaf fod rhaid imi fod yn drethdalwr sy’n talu swm, yn dreth incwm neu dreth enillion y DG, sy’n cyfateb, o leiaf, i’r dreth y mae Cymdeithas Bob Owen yn ei hadennill ar fy nhaliad. Llofnod ……………………………………………………………………… Dyddiad …………………………………… Gallwch ddiddymu’r datganiad hwn ar unrhyw adeg trwy lythyr at Y Trysorydd, Cymdeithas Bob Owen. Os ydych chi’n talu treth ar raddfa uwch, gallwch hawlio gostyngiad treth ar eich ffurflen dreth hunanasesiad. Os dymunwch ragor o wybodaeth ynghylch manylion Rhodd Gymorth, holwch yn eich swyddfa dreth leol. ARCHEB BANC/BANKERS' ORDER AT Y RHEOLWR / TO THE MANAGER (Enw a chyfeiriad y Banc) / Name and address of Bank): …………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Rhif y cyfrif / Account no.: …………….………………………………… Cod didoli / Sort code ………...……………... Enw’r cyfrif / Name of account: ………….…………………………………………………………………………………. Taler ar unwaith, ac yna ar y dydd cyntaf o Ionawr bob blwyddyn (oni roir rhybudd ysgrifenedig gwahanol gennyf fi) i’r cyfrif isod/ Please pay at once, and then on the first of January each year (unless otherwise instructed in writing by me) to the following account CYMDEITHAS BOB OWEN, HSBC, 56 Stryd y Frenhines, Caerdydd CF1 4PX, Rhif y cyfrif / Account number 31066811. Côd Didoli/ Sort Code: 40-16-15 y swm o / the sum of ……………………………………….……….. punt/ pounds (mewn geiriau / in writing) Llofnod / Signature: …………………………………...……………….… Dyddiad / Date: ……………………….