123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106

Gair gan y Prif Weithredwr
Rhif 132 ~ Rhifyn yr Haf 2021

Rydym wedi colli cymaint o weithgareddau yn ystod y cyfnod clo - collasom y teithiau, y Ffeiriau Llyfrau, y Diwrnod Agored a'r Eisteddfod. Eto fe ddaeth Y Casglwr atoch yn ei bryd. Diolch i'r Golygydd am ei ddyfalbarhad ac i'r Trysorydd a'r Swyddog Aelodaeth am fynd i'r afael 'r arian a'r aelodaeth, ac i Ann Corkett am ei holl waith.

Mae'r raffl yn cael ei chynnal eto eleni ond dim ond un llyfr o bum tocyn sy'n cael ei gynnwys yn Y Casglwr y tro hwn, a 5 yw cost y llyfr (1 y tocyn).

Os dymunwch gael ychwaneg o lyfrau gellwch gysylltu 'r Trysorydd. Gobeithio y byddwch yn cefnogi'r raffl fel arfer, ac fel rydych wedi ei wneud yn y gorffennol.

Tl aelodaeth y Gymdeithas.

Bu'r flwyddyn ddiwethaf yn un ddyrys i gymdeithasau ac elusennau a hynny oherwydd na ellid cynnal y gweithgareddau arferol i godi arian. Yn hanes Gymdeithas Bob Owen ni chynhaliwyd yr un o'r ddwy flair lyfrau yn 2020 ac mae'n amlwg mai dyna fydd yr hanes eleni eto. Oherwydd na chynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd ni chafodd yr aelodau hynny fyddai'n arfer cyflwyno'u tl aelodaeth ym mhabell y Gymdeithas gyfle i wneud hynny. Mae hyn yn golygu bod diffyg sylweddol yng nghoffrau'r Gymdeithas a bod rhaid unioni hynny ar fyrder.

Mae'r tl aelodaeth wedi bod yn 10 ers Ionawr 2008, bron bedair blynedd ar ddeg yn 1. Yn ystod y blynyddoedd hyn wrth gwrs mae prisiau popeth wedi cynyddu'n ddirfawr a bellach mae 10 am dri rhifyn o'r Casglwr gan gynnwys pris cludiant (sydd wedi codi'n sylweddol y flwyddyn hon) yn fwy o fargen i'r aelodau nag y medr y Gymdeithas ei fforddio. Gan hynny does dim dewis ond codi'r tl aelodaeth i 18 y flwyddyn nesaf (o Ionawr ymlaen). Mae'r tl newydd yn parhau i fod yn rhesymol iawn am dri rhifyn o gylchgrawn sydd mor ddiddorol a chynhwysfawr.

Mae'r flwyddyn aelodaeth yn ymestyn o'r 1 af o Ionawr i'r 31ain o Ragfyr, felly gofynnwn yn garedig i chwi ddiweddaru eich Archeb Sefydlog gan roi eich cod post fel cyfeirnod a sicrhau y bydd Trysorydd y Gymdeithas yn derbyn eich tl aelodaeth erbyn diwedd Chwefror 2022 fan bellaf. Os ydych yn talu trwy BACS gofynnir i chi nodi'ch enw a'ch cd post, ac os eich dewis yw parhau i dalu siec a wnewch chi sicrhau fod eich enw a'ch cyfeiriad gan gynnwys y cd post ar ei chefn. Y rheswm dros bwysigrwydd nodi cd post yw fod cymaint o aelodau'r Gymdeithas yn rhannu'r un cyfenw.

Pwysleisiwn mai dim ond yr aelodau fydd wedi talu erbyn diwedd mis Chwefror 2022 fydd yn derbyn y Casglwr y flwyddyn nesaf.

Diolchwn am eich ffyddlondeb i Gymdeithas Bob Owen ac am eich cydweithrediad parod.