123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106

Adroddiad y Prif Weithredwr
Rhif 124 ~ Rhifyn y Gaeaf 2018

Y Brifwyl yng Nghaerdydd

Bu'r Genedlaethol, yn groes i'r disgwyl yn llwyddiant ysgubol. Cafwyd cyfle i gyfarfod ag aelodau a llwyddwyd i ddenu mwy o aelodau newydd i'r gorlan.
Buom yn ffodus i gael y Dr Iwan Rees i draddodi darlith flynyddol y Gymdeithas ac roedd y ddarlithfa dan ei sang. Diolch i'r holl gefnogwyr.
Cefnogwyd y digwyddiad gan Llenyddiaeth Cymru.

Cystadleuaeth yr Eisteddfod

Roedd y gystadleuaeth am ddwy erthygl i'r Casglwr ar gyfer Eisteddfod Caerdydd yn un ardderchog.
Cafwyd wyth ymgais, a llongyfarchiadau i Heather Williams ar ei buddugoliaeth.
Dymuniad Heather yw gweld cyhoeddi'r ddwy yn y Casglwr (maent i'w cael hefyd yn y Cyfansoddiadau) ac fe welwch y gyntaf, 'Henri Martin ac Alfred Erny ar drywydd y Celtiaid', ar dudalen 6 yn y rhifyn hwn.
Bydd yr ail erthygl yn rhifyn y Gwanwyn.
Mae'r Golygydd yn awyddus i'r saith cystadleuydd arall gysylltu ag o, gan fod pob un ymgais yn haeddu ei chyhoeddi.
Gan nad ydi o'n gwybod pwy ydyn nhw, fedr o ddim cysylltu d nhw wrth gwrs.

Y Cadeirydd

Nia Rhosier oedd wedi'i dewis yn Gadeirydd newydd y Gymdeithas, ond oherwydd ei hiechyd mae Nia wedi ymddeol o'r Pwyllgor.
Diolchwn am ei hymroddiad ar hyd y blynyddoedd a dymunwn y gorau iddi.
Buddug Medi yw'r Cadeirydd newydd a dymunwn yn dda iddi hithau, a diolchwn yr un pryd i Elwyn am ei ffyddlondeb, ei frwdfrydedd a'i hiwmor yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd.

Llyfr y Flwyddyn

Llongyfarchiadau gwresog i un o'n haelodau, Goronwy Wynne, ar ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn gyda'i gyfrol `Blodau Cymru — Byd y Planhigion'.
Dyma yn sicr y llyfr mwyaf cynhwysfawr o'i fath a gyhoeddwyd erioed, yn ffrwyth gwaith ymchwil oes. Y Lolfa sy'n ei cynifer ohonoch yn yn anfon rhoddion yn ychwnaegol at dal y raffl.
Mae'r holl gefnogaeth ariannol yn fodd i ni gynnal y Stondin ar faes y Brifwyl.

Y Raffl Flynyddol

Cafwyd cefnogaeth deilwng i'r raffl eleni eto ac mae'n codi ein calon hefyd i gael cynifer ohonoch yn anfon rhoddion yn ychwanegol at dÔl y raffl.
Mae'r holl gefnogaeth ariannol yn fodd i ni gynnal y Stondin ar faes y Brifwyl.

Gwibdeithiau

Cafwyd taith ddiddorol iawn o gwmpas tref Caernarfon. Ymwelwyd hefyd Ô'r fforwm Rhufeinig ac Eglwys hynafol Llanbeblig.
Cefnogwyd y daith gan 10 o aelodau a therfynwyd y diwrnod gyda phryd yn y Black Boy. Diolch i Deian ap Rhisiart am ein tywys ac am ei sylwadau diddorol.

Diwrnod Agored

Cynhelir Diwrnod y Gymdeithas yn Llanuwchllyn ar Sadwrn Ebrill 13. Gobeithir cael Dr Elin Jones, Derith Rhisiart a Linda Healy i'n diddanu.

Taith i Iwerddon

Gobeithir trefnu taith y flwyddyn nesaf i'r Iwerddon o ddydd Linn Ebrill 29 hyd at Gwener Mai 3 gyda Chwmm Cae Lloi.
Bydd yn rhaid cael 25 o aelodau i sicrhau bws ar gyfer y Gymdeithas yn unig.
Bydd yn rhaid talu blaendal erbyn diwedd Rhagfyr. Ceir mwy o wybodaeth ar y daflen y to mewn.

Y Drysoryddiaeth

Wedi ymddeoliad Helga Martin, mae'r Gymdeithas awydd penodi Trysorydd newydd.
Gadewch inni wybod os ydych a diddordeb. Mae yna dal am y gwaith.

Y We

Diolch i Keith am ymgymryd Wr swydd fel Swyddog y We. Mae'r Casglwr bellach ar ein safle we.