Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110

Rydych wedi cyrraedd tudalen flaen 'Yr Archif.'

Oddi yma gallwch bori drwy erthyglau'r gorffennol. Ymdrechir i ychwanegu eitemau yn rheolaidd dros y misoedd nesaf. Cofiwch fod yna rhwng mil a phymtheg cant o erthyglau wedi ymddangos yn Y Casglwr ers y cychwyn. Felly, fe gymer amser go helaeth i drosglwyddo'r oll o'r wybodaeth.

Fe welwch uchod fod manylion wedi'u rhannu i fyny fesul deg rhifyn. Os ydych yn chwilio am erthygl benodol ac yn gwybod ym mha rifyn yr ymddangosodd cliciwch ar y bloc sy'n cynnwys y rhif hwnnw. Pan welwch y logo canlynol yudo, mae'n dynodi bod copi digidol wedi'i baratoi gyda meddalwedd cwmni YUDU o'r rhifyn arbennig yma. Cliciwch ar y logo a gallwch weld yr erthyglau yn y ffurf yr argraffwyd hwy yn wreiddiol. O fewn y rhaglen gallwch chwyddo unrhyw erthygl er mwyn ei gwneud yn haws i'w darllen (gwelwer y symbol chwydd-wydr ar frig unrhyw dudalen). Mae'r cyfleuster o allu gweld erthyglau yn unigol yn parhau. Gallwch weld unrhyw erthygl wrth glicio ar y disgrifiad arbennig o fewn rhifyn arbennig.

NODYN. Mae sawl rhifyn wedi ei atgynhyrchu yn defnyddio meddalwedd adnabod nodau gweledol (Optical Character Recognition). Felly ni ellir gwarantu fod y fersiwn hon yn hollol yr un fath â'r gwreiddiol.


Rhifyn 1 - Mawrth 1977   yudo

WELE GYCHWYN - Cyfarchiad y Golygydd ar dudalen flaen y rhifyn cyntaf.

BRODYR Y BODIAU DUON gan Guto Roberts.

HEBRAEG O GAER - BEIBL O'R BALA gan Gwilym H. Jones

TWM O'R NANT A STAD EI LYFRAU gan Huw Ceiriog

BRI Y PAPURAU BRO gan Norman Williams

DYMA FY LLYFRAU HANES LLEOL gan Gomer M. Roberts

SGWENNU HANES BOB gan Dyfed Evans

CREFFT Y LLYFR gan John Eilian

SYMUD LLYFRAU BOB OWEN gan David Jenkins

Y GEIRIAU AR HEN EIRIADUR gan Thomas Parry

MANION Y BYD gan Glyn Evans

CYMRAEG Y NELSON gan Maldwyn Thomas

CAN MLYNEDD O RECORDIO gan Ifor Jones

CASGLU'R HEN LUNIAU gan Elwyn Hughes

AMSER I BALU - AC I ARDDIO YN GYMRAEG gan Melfyn R. Williams

CEFNDIR CYFRES Y FIL gan E.D. Jones


Rhifyn 2 - Awst 1977   yudo

MIWSIG WRTH Y MILIWN - yn segur yn Abertawe

DIWEDD Y BENNOD ~ A DIWEDD Y LLYFR - D.Tecwyn Lloyd ar gyhoeddi yn Lerpwl

CYFROLAU Y GENEDL

TRYCHINEB SNELL - Y Golygydd

PE BAWN I'N FROLIWR - Mary Ellis a llyfrau T.E.Ellis

PEIDIWCH Â LLOSGI DIM ~ Prys Morgan a thrysorau'r hen wraig

YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

DEUDDEG MIL O BRINTIAU ~ Cipdrem gan Gwyneth Lewis

PE CAWN I HWN ~ Huw Williams yn blysio llyfr

Y GYFROL GYMRAEG GYNTAF I'W HARGRAFFU YM MECSICO ~ Huw Edwards yn cofio T.Ifor Rees

GENEDIGAETH Y FORD GRON - YNA'R CYMRO ~ O lygad y ffynnon gan John Eilian

DIRGELWCH ARISTOTLE

SAITH MIL O RECORDIAU ~ Ioan Mai a'r trysorau

ANGAU YR EISTEDDFOD ~ Cipdrem Hywel Teifi Edwards

MANION BYD gan Glyn Evans

Y FFORTIWN FAWR A'R HEN DDARLUN ~ Gair o brofiad Dafydd Wyn Wiliam

LLYFRAU AB OWEN ~ Y Rhestr Lawn gan E.D.Jones

ENWAU'R BEIBLAU gan Gerald Morgan

FE FÛM INNAU'N BACMON ~ Gair o brofiad H.Garrison Williams

Y FFYDD DDIFFUANT gan Derec Llwyd Morgan

HEN RWYMWYR LLYFRAU gan Bedwyr L.Jones


Rhifyn 3 - Nadolig 1977   yudo

YR YMGYRCH I GYRRAEDD MIL

DYMA'R FARGEN I'N HAELODAU

SEINIAU'R SINGER gan Ioan Mai Evans

CYMRAEG Y SAIS ~ Dyfaliad R.Elwyn Hughes

Y LLYTHRENNAU COLL ~ Dyfed Evans ar arwr o'i fro

Y BWTHYN AR Y BRYN ~ Perisfab a chân ei daid - DWYN MAE COF....

CYFROLAU BRAU YR HEN GANRIF ~ Eryl Rowlands ar Ynys Môn

EVAN THOMAS A'I LYFRGELL ~ Gwyn Llewelyn yn cofio am

PE CAWN I HWN ~ D.Tecwyn Lloyd yn dylyfu gên

UN DDAFAD - UN BUNT ~ Gwyneth Lewis a'r nodau Cymreig

PEINTIADAU FICTORAIDD ~ Dafydd Wyn William ar y trywydd

PRISIO LLYFRAU AIL-LAW ~ David Jenkins a'r maes astrus

NADOLIG LLAWEN

YR HEN RWYMWYR ~ Gomer Roberts yn dwyn i gof

Y RECORDIAU CLASUROL sydd gan Ifor Jones

LLYFRYNNAU BYCHAIN gan Bruce Griffiths

YN Y DECHREUAD ~ Huw Edwards yn edrych yn ôl

DWY GYFROL DAU GRYNWR ~ Astudiaeth Emyr Wyn Jones

CENHADON Y LLAW-FER ~ gan Marian Elias, Golygydd 'Y Swyddfa'


Rhifyn 4 - Mawrth 1978   yudo

PWY SYDD HEB DALU AM HWN?

PE CAWN I HWN ~ Meredydd Evans yn dewis llyfr

COFIO CEREDIG gan Dyfnallt Morgan

CYFROLAU'R ATHRO gan Mary Beinon Davies

TRYSOR EDMUND JONES gan Trevor Watts

UDGORN RHYDDID ~ Emyr Price ar bapur cyntaf Lloyd George

DIRGELWCH ARISTOTLE gan Gerald Morgan

HEL! yng nghwmni W.S.Jones

Y BRODYR YN LLUNDAIN gan Dr.J.Hywel Thomas

COFIO LLENOR A ANGHOFIWYD gyda Derec Llwyd Morgan

MWY AM BOB OWEN gan Dyfed Evans

GWEISG PREIFAT ~ Cipdrem gan Thomas Parry

YR HEN GYFROLAU MEDDYGINIAETHOL ~ Arolwg Melfyn R.Williams

DWY GYFROL DAU GRYNWR ~ Ail bennod Emyr Wyn Jones

GWYRTH Y GANRIF gan Norman Williams


Rhifyn 5 - Haf 1978   yudo

LLYTHYRAU BOB - A'R ARWERTHIANT

PE CAWN I HWN ~ Margaret Pritchard yn troi'n farus

Y BERSONOLIAETH WEDI EI STAMPIO ~ Difyrrwch Meic Stephens

YR ARLUNYDD STORMUS A BORTREADODD GYMRU ~ Huw Edwards yn darlunio'i gefndir

HEN DDIFYRRWCH GWŶR CAERNARFON - AC ERAILL ~ Gair gan Prys Morgan

TYWYDD MAWR - OND WELE HELFA FRAS gyda W.J.Edwards

RHYFEDDODAU YR HEN LANC gan Elisabeth Ingman

BONWS ~ Gair o brofiad T.J. Morgan

CAMP Y SGWEIAR PAN OEDD YN HOGYN PEDAIR AR DDEG ~ Ond cwestiwn gan Ioan Mai Evans

GWERTHFAWR DRYSOR gan Mairwen Gwynn Jones - sy'n wrth-gasglwr!

HEN GYFROLAU DIARFFORDD gan D.Tecwyn Lloyd

Y CASGLWR O FÔN gan Dafydd Wyn William

YR HEN FEUDWY A'I HEN LYFRAU gan W.D.Williams

A FU GOLLEDIG AC A GAFWYD ~ Y gantores a Huw Williams

HEN GEINDER MEWN COCH, GLAS A MELYN ~ Arolwg gan E.D. Jones

MANION gan Glyn Evans


Rhifyn 6 - Nadolig 1978   yudo

ANRHEG - A HELP - Y Golygydd

CEFNDIR LLYFRGELL Y BRIFDDINAS gan Brynmor Jones

HEL BRIWSION YR OESOEDD CANOL gan Daniel Huws

Y JOHN A AETH I LOEGR gan J.T.Owen

ANFETHODISTAIDD? ~ Derec Llwyd Morgan a dau lyfr

Y CYHOEDDWR A ANGHOFIWYD ~ Ond nid gan Huw Williams

AMRYW GYFROLAU o lyfrgell Mary Ellis

LLEW O BLITH LLYFRAU ~ Roger Jones Williams a'r Gwyddoniadur

GOLEUNI AR DIC DYWYLL gan Meredydd Evans

CIPOLWG AR GOFIANNAU gyda Huw Walters

CAMPAU'R DIAFOL...PAN AETH I'R AFAEL Â'R GAIR ~ Gwilym H.Jones yn trafod llysenwau ar Feiblau

MÂN LWCH Y CLORIANNAU ~ G.Haulfryn Williams a'r pethau bach

BARGEINION AR HAP gan I.B.Griffith

ER COF AM LEW gan William Owen

TEULU AR GRWYDR ~ Ioan Mai Evans ar drywydd

APÊL HEN LESTRI CYMREIG ABERTAWE A NANTGARW gan Peter Hughes


Rhifyn 7 - Mawrth 1979   yudo

HOPPWSIAID - YN GYMRAEG gan William Linnard

LLESTRI GLAS A GWYN gan Alys Mostyn

HELA'R HEN FALEDI gyda Gerald Morgan

CHWILEN GYMREIG TYWYSOG FFRAINC gan Gwilym Arthur Jones

CYFROLAU HYNOD a welodd Melfyn R. Williams

Y CASGLWR O FÔN ~ Dafydd Wyn Wiliam yn trafod

FFRINDIA gan Glyn Ashton

YR EFROGYDD ~ W.D.Williams yn cofio

LLAFUR PERFFEITHYDD ~ Brynley F.Roberts ac ysgolheictod

CARTRE'R DELYN gan Ifor Jones

CLWY'R HEN GEIR a'r dioddefydd Rhodri Prys Jones

GUTENBURG A'I FEIBL ~ Dim copi gan Huw Edwards

FY NEWIS I gan Dafydd Guto Ifan


Rhifyn 8 - Awst 1979   yudo

SILFFOEDD GWAG - Y Golygydd

HEN DRAFODION YR EISTEDDFOD ~ Gomer M.Roberts a'i gasgliad

CROCHENNAU - A CHYMRU gan Idwal Wyn Jones

PRISIAU SOTHEBY'S gan Hywel J.Thomas

Y GEMAU SYDD GYDA'R GWYMON ~ Gair Bruce Griffiths tros yr hen ganrif

Y DARN PRIN gan Selwyn Jones

ADNABOD YR HEN LUNIAU gyda Iwan Meical Jones

HEN BROFFESOR ~ Huw Walters yn cyflwyno

DIM NEWYDD MEWN SEBON

HERALD Y COFIS gan Maldwyn Thomas

HEL gyda W.S.Jones

HUGH HUMPHREYS, ARGLWYDD YR INC ~ Braslun gan Maldwyn Thomas

PRYNU LLYFRAU YNG NGHROESOR ~ Yng nghwmni Alun R. Edwards

COCOSFARDD CAERNARFON gan Bedwyr Lewis Jones


Rhifyn 9 - Nadolig 1979   yudo

LLUNIAU RHYFEDDOL MONSIEUR DAGUERRE gan Iwan Meical Jones

CAMPAU TWM SIÔN CATI gan Gomer M. Roberts

HEN FRI CEFN AMWLCH gan Ioan Mai Evans

YR INC CYMREIG YN UTICA gan D.Ben Rees

CERDD JOHN PARRY gan Gerald Morgan

CEREDIG gan Huw Edwards

JOSEPHUS gan Eurwyn Wiliam

RHOI COF YR HIL MEWN CYFROLAU ~ Ymchwil Robin Gwyndaf

CROCHENWAITH BWCLE gan Eirlys Gruffydd

LLOFFION LLANGYNFELYN gan W.J.Edwards

Y SEREN FORE gan Syr Thomas Parry

NED MÔN gan Dafydd Wyn Wiliam

ENGHREIFFTIAU NODEDIG O DDIWYLLIANT GWLAD ~ Dafydd Islwyn a'r hen werinwr

CEFNDIR LLYFRGELL CAERDYDD ~ Y Ddarlith gan J.Brynmor Jones i'r Gymdeithas ym Mhrifwyl Caerdydd

O FAES Y GWAED gan Robin Gwyndaf


Rhifyn 10 - Mawrth 1980   yudo

Y DIGRIFWR 1811 - Mwy gan Gomer Roberts

RHAMANT Y PREN HELYG gan Alyn Giles Jones

NEWYDDION BRAF A DDAW O'N BRO gan Prys Morgan

SHEMI WÂD : STORÎWR CELWYDD GOLAU gan Derec Jenkins

CYFRES Y SANT ~ Cipdrem Syr Thomas Parry

TAD MADAM WEN gan Tomos Roberts

Y FICTORIAID YN GWENU gan E.G.Millward

CYLCHGRONAU CAERNARFON 1800-1855 gan Maldwyn Thomas

SYR JOHN MEWN PRINT gan Huw Walters

CADW'R RECORD ~ Dyfed Evans ar y Casglwr Mawr

PRINTIO PWLLHELI CYN 1900 ~ Ymchwil enfawr D.Lloyd Hughes

YR ANHYGOEL GASGLIAD ~ Atgof (a gwers) gan Huw Williams