Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 11 - Awst 1980   yudo

GWAWR ROBYN DDU ERYRI ~ Huw Walters a'r hen ddewin

TRYSORAU SPEED ~ Dadansoddiad Robert Davies

COFIO ISLWYN gan Derec Llwyd Morgan

GEMAU'R COCOS gan Dafydd Wyn Wiliam

CERRIG MILLTIR RHYFEDD YR ŴYL gan Huw Williams

Y MANION DIDDAN gan Yr Athro B.F.Roberts

PWFF O HIRAETH ~ Rhodri Prys Jones yn codi stêm

NED MÔN gan Dafydd Wyn Wiliam

YR HEN FARWNADAU ~ Arolwg Gomer M. Roberts

GAIR Y GWYBOD ~ Syr Thomas Parry a'r hen blant

ARWEINLYFRAU NATUR gan Raymond B.Davies

ADAR CYMREIG AR DDU A GWYN ~ Arolwg gan Huw Edwards

GYRFA A CHEFNDIROEDD LEILA MEGÁNE AC OSBORNE ROBERTS ~ Arolwg G.Milwyn Griffiths


Rhifyn 12 - Nadolig 1980   yudo

BARGEN I BAWB - Y Golygydd

YR HEN AMSERAU gan Ted Huws

GOGONIANT Y GEIRIAU gan Gerald Morgan

SWYNGYFAREDD YR HEN RECORDIAU gan Huw Williams

DIWYGIAD A'R LLYFR GWEDDI gan Mary Ellis

HEN ANRHEG I'R HEN FAM ~ Arolwg Bedwyr Lewis Jones

DYDD Y PETHAU BYCHAIN gan G.Haulfryn Williams

TREBOR MÔN A'I WEITHIAU gan Dafydd Wyn Wiliam

Y LLANAST O LESTRI SY'N TROI'N DRYSORAU gan Hafina Clwyd

CAMP YN LLOEGR GAN Y GOLYGYDD O GYMRO gan D.Ben Rees

MAE'R HEN FARI'N DAL YN FYW gan D.Roy Saer

WILIAM LLŶN ~ Ioan Mai Evans yn cofio


Rhifyn 13 - Mawrth 1981   yudo

CANIAD SOLOMON gan Derec Llwyd Morgan

CODI HWYL I'R HEN BLANT gan John Roberts Golygydd Sboncyn

HEN DDIWINIAID PRIN gan E.D.Jones

BRENHINES Y GEIRIAU gan Gwilym R.Jones

BALEDI O'R HEN GANRIF gan Gerald Morgan

Y DDAU DDAFYDD DDU gan John Roberts Williams

CASGLU CORONAU A CHOED DERW gan Dyfnallt Morgan

EMYN ROBERT VAUGHAN gan R.Geraint Gruffydd

CYNGOR I FYFYRIWR gan R.Geraint Gruffydd

O'R CASTELL I'R BONT gan Harri Pritchard Jones

GWELODD HWN HARDDWCH.....Meredydd Evans yn cofio am W.J.

YR HEN FEDDYGINIAETHAU ~ Rhan o Ddarlith Flynyddol Huw Edwards

YR EISTEDDFOD LWYD ~ Huw Walters yn dwyn i gof


Rhifyn 14 - Awst 1981   yudo

BLE MAENT...? gan Dafydd Lloyd Hughes

Y DIARHEBION gan Mary Wiliam

MEIBION CERDD gan Robin Gwyndaf

DAN Y DŴR gan Mary Ellis

YR APÊL AT HANES ~ D.Tecwyn Lloyd ar R.T.Jenkins

MIWSIG LLANIDLOES gan Huw Williams

CYMRAEG YR HEN LYSIEULYFR gan Raymond B.Davies

YR HEN FFILM gan Elis Gwyn Jones

WEDI AML SIOM...T.Llew Jones yn cofio Dewi Emrys

CYFROL NEU DDWY gan Robin Williams

DEWIN Y GEIRIAU ~ J.E.Caerwyn Williams ar Syr Ifor

TEULU SPURRELL - INC YN Y GWAED gan Richard E.Huws

BRWYDR DAU BAPUR gan Maldwyn Thomas

CRYNHOI'R PERLAU gan Emyr Price

SIÔN SIENCYN - Y CASGLWR MAWR gan Huw Walters


Rhifyn 15 - Nadolig 1981   yudo

Y CYNNIG HAEL - Y Golygydd

EFFEMERA GREGYNOG ~ Cynnig E.D.Jones

HEN DOCYN Y WASG gan Dyfed Evans

MANION ~ Brynley F.Roberts yn hela

HENDREGADREDD ~ Syr Thomas Parry a'r trysor a allasai gynnwys llawysgrif Dafydd ap Gwilym

Y CYNFELYN FFRAETH gan M.Euronwy James

TRWY DWLL BACH Y CLO ~ Meredydd Evans yn sbecian

HEN FALEDI'R GLOWYR gan Gomer M.Roberts

LLÊN CYMRU A RHYFEL gan Bruce Griffiths

BEIBL MAWR 1588 - AM DDIM ~ Geraint Gruffydd a bargen fawr SIÔN TUDUR


Rhifyn 16 - Mawrth 1982   yudo

HOLL DAITH YR ANIALWCH I GYD

ATHRYLITH BOGEL EGEL gan Huw Edwards

GWERTH PRES O LIAIN LLESTRI gan Megan J.Evans

BETH AM EIN HEN BAPURAU NEWYDD - Fe hola Dafydd Lloyd Hughes

Y GWARCHODFEYDD NATUR ~ Haf H.Roberts yn cyflwyno llenyddiaeth

Y LLYW OLAF gan E.D.Jones

WILLIAM PRICE - A'I DRYSORAU gan Rhidian Griffiths

POBOL Y GAZETTE gan Maldwyn Thomas

RHAMANT YR HEN GARIWR ~ Portread gan Robin Gwyndaf

YM MÔN - LLENOR COCOS HEFYD ~ Dafydd Wyn Wiliam ar gymar i'r Bardd

ANTURIAETHAU'R GYMRAES gan Ceridwen Lloyd Morgan

HOELION WYTH - TRAED O GLAI ~ Helen Ramage yn olrhain

CRYNHOAD O HANES gan Iorwerth Jones

YR OEDD YNA HEN GLAWDD TERFYN ~ William Jones ar R.Dewi Williams

YR HEN RYFEDDOD O LANGWM ~ Syr Thomas Parry a daucanmlwyddiant Huw Jones


Rhifyn 17 - Awst 1982   yudo

COFION - Y Golygydd

CEINIOGWERTH O DDOSBARTHU gan Olive Jones

Y TYST A'R EISTEDDFOD yn 1882 gan Huw Ethall

Y DARLUN O DEULU DAVID CHARLES gan Gomer M.Roberts

YR HEN GERDDOR gan Ioan Mai

BEILI GLAS gan Brynley F.Roberts

DAUGANMLWYDDIANT JOHN PARRY DDALL ~ Ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney

YR HOELEN WYTH gan Marian Henry Jones

DIRGELWCH 'ORIEL Y BEIRDD ' gan Gomer M.Roberts

HELYNTION YR ALMANACIAU gan Gerald Morgan

HEN BAPURAU AC ARGRAFFWYR ABERTAWE gan Rhidian Griffiths

ARGRAFFIADAU PRIN EMYR HUMPHREYS gan E.D.Jones

RHAMANT A HELBUL O HEN LYFRAU LÒG gan T.Gwyn Jones

ENNILL CWPAN Y BYD? NADDO ~ Dyfed Evans a'r Llyfr Cofnodion anarferol braidd


Rhifyn 18 - Nadolig 1982   yudo

Y CYFARCHION CYNTAF gan R.H.Lewis

J.MILTON - NID J.WILLIAMS ~ Menna Heledd Phillips

ELIZA CHARLES gan Mary Ellis

Y CWPAN gan Menna Heledd Phillips

RHWNG Y TUDALENNAU gan Nansi R. Selwood

DOSBARTH BOB OWEN gan Ioan Mai Evans

NATURIAETHWR TIR BARBADOS gan Raymond B. Davies

CALVERT RICHARD JONES A'I ALBWM FFOTOGRAFFAU gan Iwan Michael Jones

Y DYLANWADAU DISTAW gan Mary Wiliam

HEN WEISG gan P.H.Jones

HELYNTION YR ALMANACIAU gan Gerald Morgan

COFNODION UNDODWYR gan M.Euronwy James

DAU O WEITHIAU PRIN SIÔN SINGER gan Huw Williams

ADLAIS O HEN WRTHRYFEL gan Emyr Wyn Jones

Y PAPYR NEWYDD CYMRAEG ~ Alpha ac Omega newyddiaduron Gwynedd gan R.Maldwyn Thomas


Rhifyn 19 - Mawrth 1983   yudo

TRANC Y PAPUR SUL - SULYN gan Dylan Iorwerth

JOHN OWEN - EPIGRAMYDD ~ Syr Thomas Parry a champ y Cymro

GWASTRODWYR Y GEIRIAU ~ M.T.Burdett-Jones a'r geiriaduron Cymraeg

CYFROLAU'R GENHADAETH ~ Olwen Samuel a'r gwobrau gynt

ER COF ~ Eurwyn Wiliam a'r hen alaru

NID I'R SGOLOR YN UNIG ~ Gerald Morgan yn ei amddiffyn ei hun

GORCHEST 'BOB OWEN Y DE' ~ D.L.Davies ar W.W.Price

Y BARDD A'R GRAMADEGYDD ~ Dr. R.Geraint Gruffydd a chywydd canmol

PEDAIR CANRIF WEDI'R WYRTH ~ Doctor Derec Llwyd Morgan a'r Doctor Morgan arall

YR INC YN LLANNERCH-Y-MEDD ~ Dafydd Wyn Wiliam a'r hen asbri

DIRGELWCH CAERFALLWCH ~ Elwyn L.Jones a'r storm o ddyn


Rhifyn 20 - Awst 1983   yudo

YN YR ŴYL ~ Y Golygydd

YR INC YN LLANNERCH-Y-MEDD ~ Arolwg Dafydd Wyn Wiliam

HEN GYFAILL Y DELYN gan Mari Lewis

TYBED A OES GENNYCH FFORTIWN AR Y SILFF BEN TÂN ~ Tipyn o hanes gan J.Aelwyn Roberts

'ORNAMENTS' YR HEN YNYS gan Helen Ramage

HON YW FY NGHYFROL I ~ E.D.Jones a'r Ex Libris

LLYSIEUWR YNYS MÔN ~ Ymchwil Raymond B. Davies

Y LLYFRAU CYMREIG gan Ifor Bowen Griffith

CYFROL FAWR EDWARD LHUYD ~ Brynley F.Roberts a'r Archaeologia

PRISIAU, PRINDER CYFROLAU CERDD ~Huw Williams yn y farchnad

MANION ~ Brynley F.Roberts

GWELLA'R DA YN AMERICA gan Syr Thomas Parry

HANES YR YNYS YN Y PAPURAU ~ Arolwg R. Maldwyn Thomas

ARFERION PRIODASOL YN YR HEN DDYDDIAU ~ Cipdrem gan E. Emrys Williams

HELA'CH HYNAFIAD ~ yng nghwmni Dafydd Lloyd Hughes

FFYNONELLAU CANU'R BOBOL ~ Arolwg gan Meredydd Evans