Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 21 - Nadolig 1983   yudo

DARLUN NEU DDAU HEB DDOD I'R FEI ~ Dyfed Evans ar drywydd y lluniau a'r medalau

"IACHAWDWRIAETH" YNG NGHYMRU ~ gan William David Parry

Y SALMAU CĂ‚N A'R HEN DONAU gan Rhidian Griffiths

CARTREFI'R BOBOL gan Eurwyn William

HANESYDD LLEOL O HEN WLAD LLŶN gan Bruce Griffiths

COFIO EDWARD THOMAS gan Ioan Mai Evans

Y CREFTWYR YN EU HENFRO gan Robin Gwyndaf

BEIBL Y CRYNWR ~ ym meddiant W.J.Edwards

FFARWEL I INC LLANNERCH-Y-MEDD ~ Dafydd Wyn Wiliam yn cwblhau'r ymchwil

DIRGELION LLESTRI BETHEL ~ Tomos Roberts yn datrys

" COFION CYMRU " A'R CYFROLAU ~ ANRHEG CYMRAEG I'R LLUOEDD ~ Arolwg gan T.Gwyn Jones

LLEOL A CHENEDLAETHOL ~ Guto Roberts a'r Gweisg bach

Y RHEDYN YNG NGHYMRU ~ Rhwng cloriau Huw Edwards

BARGEN YN Y BRIFWYL ~ Trysor Cerddorol Huw Williams


Rhifyn 22 - Mawrth 1984   yudo

GWAS NEWYDD ~ gair gan Y Golygydd

Y DYFAL YSGRIFWR O LŶN gan Emyr Wyn Jones

COFIO KITTY mae Elwyn Lewis Jones

CYNILO STALWM gan J.Elwyn Thomas

GEIRIADUR ANARFEROL HEN GYMRO CARTREFOL ~ Syr Thomas Parry yn trafod

Y CI A GLYWODD LAIS EI FEISTR gan Ioan Mai

GWERTHU PLÂT NANTGARW gan Dafydd Wyn Wiliam

CYFROL GYNTAF EDWARD LHUYD gan Brynley F.Roberts

CERBYDAU CARREG BOETH ~ Hoffterau Ifan Roberts

Y PORTREADAU YNG NGHYMRU gan Paul Joyner

HEN DDARLLENWYR gan William H.Howells

HEL MERCHAID yng nghwmni Derec Llwyd Morgan

Y GAROL NADOLIG GYMRAEG ~ Meredydd Evans a'r cefndir

HEN ARGRAFFYDD THOMAS CHARLES gan W.J.Edwards


Rhifyn 23 - Awst 1984   yudo

COFIWCH yw cais Y Golygydd

CYFROL HEB GYMAR ~ William Linnard

CIP TU ÔL I LENNI'R PAPUR BRO gan Dyfed Evans

CRONICLWYR Y RHYFELOEDD ~ Gwyn Llewelyn a'r adar drycin

CWCH ENLLI - AI UN FEL HYN? gan Ioan Mai Evans

GEMAU PANT A BRYN gan Dyfnallt Morgan

HEN GEFNDIR YR HERALD CYMRAEG ... AC INC CAERNARFON YN SYCHU ~ gan Maldwyn Thomas

PEDR FARDD 1775-1845 ~ gan Emrys Jones sy'n paratoi cyfrol newydd o'i holl emynau

MWY AM INC LLANNERCH-Y-MEDD gan Dafydd Wyn Wiliam

JONES & Co. Y BALA gan W.J.Edwards

CAMPWAITH Y "DERWYDD" ~ Tomos Roberts ar Henry Rowlands

NODAU'R ANHYGOEL BLANTOS gan Huw Williams


Rhifyn 24 - Nadolig 1984   yudo

DIOLCH I CHI ~ medd y Golygydd

YR HEN DDAEARGI CYMREIG ~ Ymchwil Ioan Mai Evans

TLDJP YN Y LLOFFT STABAL gan Gruffydd Parry

LLYFRAU GWIW GLYNLLIFON gan John Roberts (Groeslon)

CANIADAU GWENT A MORGANNWG ~ Aneirin Lewis a'i drysor mawr

YMFUDO O GYMRU A PHETH O'R CYNHAEAF gan Margot Heywood

YSTRYW CYHOEDDWR gan Dafydd Wyn Wiliam

CANIBALIAETH AR Y MOROEDD ~ Stori Bedwyr Lewis Jones

CYFRES Y BRIFYSGOL A'R WERIN gan Rhidian Griffiths

CRANDRWYDD Y PERLAU MÂN gan Helen Ramage

SIONCRWYDD FFRAINC AR Y FFORDD FAWR ~ Rhodri Prys Jones wrth y llyw

EINIOES Y GAZETTE gan Richard E.Huws

OES AUR YR HEN DYNWYR LLUNIAU gan Iwan Michael Jones

MATHEMATEGYDD Y + A'R - Huw Edwards ar Robert Recorde

ARGRAFFWYR CAERGYBI (1.William Jones)gan Dafydd Wyn Wiliam

CYMRAEG CYMRY'R GORORAU ~ M.Selyf Roberts ar etifeddiaeth Croesoswallt


Rhifyn 25 - Pasg 1985   yudo

MEDDYG GWLAD A GOFIODD AM YR ENAID A'R CORFF gan D.Tecwyn Lloyd

TWLL YN Y WAL

DOWCH I BORT CAERLEON gyda Harri Pritchard Jones

AR LAFAR - AC AR GADW HEFYD ~ Twm Elias ar y Gymdeithas newydd

PRIFARDD PENDANT, CYMERIAD, CASGLWR ~ Portread gan D.G.Lloyd Hughes

HEN FARIL CHWEUGAIN gan Ioan Mai

HEN GYFROLAU A'U CYSYLLTIADAU ~ Mae hwn gen i medd Huw Williams

Y COPI CYNTAF O HEN GYLCHGRAWN YN DOD I'R FEI - Hwyl y dyddiau gynt ~ Llawenydd R.Maldwyn Thomas

DYN A DYNNODD EI LUN gan Dewi Williams

WEDI GWELD CRACHACH AR YR ORIENT EXPRESS - Breuddwydion am hen ramant stêm ~ Gorhoffedd Geoff Charles

BRETHYN GWLAN..... gan Mari Lewis

Y PRESANT PRIODAS gan Mary Ellis

JOHN EILIAN - Y GLOYN BYW gan John Roberts Williams

TROL A CHEFFYL gan Elis Gwyn â'r Golygydd

DAU DRO YN YR EIDAL ~ Robin Williams yn dilyn ol troed O.M.

LLAW Y MEISTR MAWR gan Dafydd Ifans

ARGRAFFWYR CAERGYBI ~ Arolwg Dafydd Wyn Wiliam

LLONGAU ERAILL TREFECA gan Elwyn Lewis Jones


Rhifyn 26 - Awst 1985   yudo

DRWGDALWYR a Mwy ~ Y Golygydd

DIRGELION Y DARLUN O DWM O'R NANT gan Gareth Haulfryn ~ Gwobr am atebion gan Archifdy Gwynedd, Caernarfon

Y PORTREAD CYMREIG O'R INDIAID gan Dafydd Guto Ifan

HEN GYSYLLTIADAU ~ D.Tecwyn Lloyd gyda Twm a Brutus

Y LLENOR CYDWLADOL CYMREIG ~ John Gwilym Jones yn cofio Kate Roberts

TAIR GYRFA'R YSGOLHAIG MAWR ~ Brynley F.Roberts yn cofio Syr Thomas Parry

HYNT HEN BLASAU Y GORORAU gan Selyf Roberts

CYFROL BRIN YR HEN FILFEDDYG gan(bron iawn) Dewi Williams

Y PERLAU CYMREIG O WLEDYDD TRAMOR gan William Linnard

UN O HEN GYFROLAU'R YSGOL SUL gan D.Ben Rees

AR Y COSTA DEL SOLOMON ANDREWS YN LLŶN ~ CARTRE CELFYDDYD YN ATGYFODI gan Trebor Evans

YNYS Y SAINT - A'R LORD ~ Elis Gwyn ar Ynys Enlli

CLWB LLYFRAU CYMREIG ~ Manylion gan Rhidian Griffiths

PEDR FARDD YN Y GLORIAN ~ Dadansoddiad E.Wyn James

SYFRDANOL FARGEINION DYDDIAU A FU ~ David E.Hughes yn tynnu dŵr o'r dannedd wrth bori yn y catalogau


Rhifyn 27 - Nadolig 1985   yudo

DENG MLYNEDD ~ Y Golygydd

MRS GLADSTONE AR BLÂT ~ Trysor a gornelodd Mary Wiliam

HOLL GYFANSODDIADAU SAUNDERS LEWIS ~ Yr ymchwil enfawr gan Bruce Griffiths

HEN NODAU DEFAID CYMRU ~ Williams Linnard yn archwilio'r clustiau

BLE MAE'R GYFROL AR LYSENWAU Y CYMRY? gan D.Ben Rees

PILENNI A CHYHOEDDIADAU'R RHYFEDDOL ALLTUD EIFION ~ Dafydd Guto yn crynhoi'r bywyd a'r gwaith

POBL Y GOETS FAWR ~ Derec Llwyd Morgan ar y trywydd

DAU HEN EIRLYFR CERDDOROL CYNNAR gan Huw Williams

DAUGANMLWYDDIANT YR ARLOESWR O DREFRIW ~ Stan Wicklen ar drywydd Dafydd Jones

DIC A DEWI AC EBEN gan Huw Davies

HOLL LYFRAU A LLYFRYNNAU PEDR FARDD ~ Ffrwyth ymchwil E.Wyn James

BLAS Y GORFFENNOL AR YR HEN GYFROLAU gan W.J.Edwards


Rhifyn 28 - Mawrth 1986   yudo

HEN LYFRAU POBL ERAILL gan Elis Gwyn

YR HEN BORTREADAU O DWM O'R NANT gan Bedwyr Lewis Jones

MAUGHAN AM GOED, MINNAU AM GÂN ~ Robin Williams yn hyfrydwch Eifionydd

DEHONGLI BREUDDWYDION gyda Huw Edwards

HELA'R CARDIAU POST gyda Dafydd Guto

'RESGOB ANNWL gan Dewi Williams

CYLCHREDIAD Y FANER, FFEITHIAU A CHWEDLAU....TYBED A DRODD Y FIFTEEN YN FIFTY? ~ Ymchwil ddadlennol Philip Henry Jones

WELSOCH CHI HON? GO BRIN

JOHN JONES, SYR JOHN, A'R LLEUAD gan R.Elwyn Hughes

HEN ARGRAFFWYR CAERGYBI gan Dafydd Wyn Wiliam

TEITHI CYMRO YN Y DWYRAIN CANOL A PHELL ~ Sgwrs a ddaeth i'r fei o waith y diweddar John Watkins

ARGRAFFWYR PEDR FARDD ~ E.Wyn James a'r cyfrolau prin

WEIARLES A GRAMAFFON A HEN BRYDDEST TOMOS ~ Gruffydd Parry yng nghwpwrdd y cof

HWYLIO'R TRÊN TUA HARBWR PORTINLLAEN ~ Ioan Mai Evans yn cofio hen freuddwyd


Rhifyn 29 - Awst 1986   yudo

DYFODOL Y CASGLWR ~ Y Golygydd

O'R NEIL I FENAI ~ Cardiau Lady Enid Parry

TRYCHINEB Y TŶ NEWYDD - Y GREFFT O DDARLUNIO HEN DDAMWAIN YN Y PWLL ~ Robin Evans yn ymdrin â'r problemau

PAN HEIDIODD SAESON YMA I WELD MOCHYN CYMRU YN LLOWCIO EFO'R TEULU - Ond tydi pethau wedi newid medd Eirwyn Wiliam

DIRGELION TORRI PEDR FARDD O'R SEIAT gan E.Wyn James

BYWYD A MARWOLAETH EGLWYS JERUSALEM ~ Nansi Selwood a'r Achos Wan

RHUFONIAWC - A DIFLANIAD ORIEL Y BEIRDD gan Huw Williams

ORIAWR RHYW GARDI gan Hafina Clwyd

HEDD WYN A SHAKESPEARE gan D.Tecwyn Lloyd

CASGLU'R LLYFRAU CYNNAR ~ Dyleit Dafydd Wyn Wiliam

PLESER - A CHOST SGRIFENNU HANES TRE PWLLHELI gan D.G.Lloyd Hughes

NI'R CYMRY TRWY LYGAID YR ESTRON gan Bruce Griffiths

CHWEDLONIAETH EGLURO'R ENWAU LLEOEDD gan Tomos Roberts

YFORY AMGUEDDFA ABERTAWE gan Rhidian Griffiths

DULL BERIAH O DRA-DYRCHAFU EI GENEDL ~ R.Maldwyn Thomas a mytholeg darllenwyr


Rhifyn 30 - Nadolig 1986   yudo

HEN GYFROLAU COFFA gan E.D.Jones

DYRYS DAITH O GALLIPOLI I GAERSALEM ~ Cledwyn Williams a'r rhwyg o golli'r hogiau

SGWNER YR HEN WEINIDOG ~ Iona Roberts a stori y Luther

COFIO'R ERYR GWYLLT gan D.Ben Rees

YMGAIS Y WASG I EGLURO'R HEN ENWAU LLEOEDD gan Tomos Roberts

POTELI GWEIGION MICI PLWM

LLAFUR CALED CYHOEDDI'R BEIBL MAWR ~ Y Doctor(Derec Llwyd) Morgan yn cofio

YR HEN FFA A ARBEDWYD O'R CORSYDD ~ Diolch i hen gof Gruffudd Parry

BARGEN YR HISTORIE OF CAMBRIA gan T.J.Morgan

PERSONOLIAETH YN Y LLAWYSGRIFEN? gan Y Ffuretwr Bach

RHYFEDD AC OFNADWY gan Dafydd Guto

OCHENAID LENYDDOL gan Elwyn L.Jones

PEDR FARDD A'I ARGRAFFWYR ~ E.Wyn James yn cwblhau'r stori

CANU'R "CYMRU COCH" ~ Meredydd Evans yn pori

DYMA PWY OEDD EGWISYN ~ Huw Walters yn egluro